Uvod

Fyzika 9. ročník

(Tématický plán   zde  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované prověrky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 6. 2017 právě probírané učivo: Radioaktivita

    - základní pojmy: radioaktivita, H. Becquerel, radionuklidy, záření alfa, beta, gama,
                                neutronové záření, poločas přeměny, M. a P. Curie
    - k procvičení:
Co je to radioaktivita?
Kdo ji objevil?
Co jsou to radionuklidy?
Jaké znáš druhy pronikavého záření?
Jaké částice jednotlivé druhy záření tvoří?
Charakterizuj poločas přeměny (rozpadu).
Čím jsou známi M. a P. Curie?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 6. 2017 právě probírané učivo: Jádro
 
    - základní pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, protonové číslo,
                                nukleonové číslo, izotopy   
    - k procvičení:
Jaké 2 hlavní části má atom?
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají el. náboj?
Kdo vytvořil jednotné uspořádání a označení prvků?
Jak se nazývají 2 základní čísla označující prvek?
Co udává protonové číslo? (3)
Co udává nukleonové číslo?
Co jsou to izotopy? Uveď příklad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 6. 2017 právě probírané učivo: Atom
    - základní pojmy: atom, molekula, jádro, obal, proton, neutron, elektron, iont
 
    - k procvičení:
Jak se nazývá základní stavební částice látek?
Co je to molekula?
Jaké 2 hlavní části má atom?
Porovnej jejich velikost.
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají el. náboj?
Jaké částice tvoří obal? Jaký mají el. náboj?
Vysvětli pojem elektricky neutrální atom.
Co je to iont, aniont, kationt?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 6. 2017 právě probírané učivo: Optické přístroje - dalekohled, fotoaparát
    - základní pojmy: dalekohled, Keplerův (hvězdářský) dalekohled, optický hranol, triedr,
                                Galileův (holandský) dalekohled, zrcadlový dalekohled,
                                fotoaparát, clona, závěrka, objektiv, fotografický film x čip   
    - k procvičení:
Kde (k čemu) používáme dalekohled?
Jaké máme 2 základní druhy dalekohledů?
Jaký obraz vytváří hvězdářský dalekohled?
Čím lze převrátit jeho obraz na přímý?
Kde má pak tento typ dalekohledu využití?
Jaký obraz vytváří Galileův dalekohled?
Kde má využití?
Co jsou to zrcadlové dalekohledy?
Kde se využívají?
Jaké jsou 3 hlavní části fotoaparátu?
Kde (na čem) se vytváří ve fotoaparátu obraz?
Jakou funkci mají: clona, závěrka, objektiv?
Popiš postup fotografování.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 6. 2017 právě probírané učivo: Optické přístroje - lupa, mikroskop

    - základní pojmy: lupa, zvětšení lupy, mikroskop, okulár, objektiv, tubus, zvětšení mikroskopu,
                                elektronový mikroskop    
    - k procvičení:
Kde (k čemu) používáme lupu?
Co ji tvoří?
Jaký obraz vytváří lupa?
Jaké je jeho maximální zvětšení?
Kde (k čemu) používáme mikroskop?
Jmenuj 3 hlavní části mikroskopu.
Čím jsou tvořeny? Kde se nacházejí?
Jaký obraz vytváří mikroskop?
Jaké je maximální zvětšení optického (světelného) mikroskopu?
Jak (čím) lze získat větší zvětšení?
Čím je dána tato možnost?

https://www.youtube.com/watch?v=YvlvbQ1_K30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 6. 2017 právě probírané učivo: Oko
    - základní pojmy: stavba oka, obraz na sítnici, akomodace oční čočky, "25 cm", krátkozrakost,
                                rozptylka, dalekozrakost, spojka                          
    - k procvičení:
Jmenuj 5 hlavních částí oka.
Lze oko považovat za spojku nebo rozptylku?
Kde vzniká v oku obraz?
Jaké má vlastnosti?
Čemu říkáme akomodace oční čočky?
Co ji vytváří (způsobuje)?
Jaká je optimální vzdálenost oka při čtení, psaní?
Jaké jsou 2 základní vady oka?
Kde vzniká obraz při krátkozrakosti?
Jaké čočky jsou použity v brýlích u krátkozrakého člověka?
Kde vzniká obraz při dalekozrakosti?
Jaké čočky jsou použity v brýlích u dalekozrakého člověka?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. 5., 2. 6. 2017 právě probírané učivo: Zobrazení čočkou
    - základní pojmy: spojka, rozptylka, obraz skutečný x zdánlivý, obraz zmenšený x zvětšený,
                                obraz přímý x převrácený                          
    - k procvičení:
Jaké 2 druhy čoček rozlišujeme? Nakresli.
Charakterizuj spojku.
Jaký obraz vytváří spojka? Nakresli.
Co ovlivňuje jeho podobu?
Charakterizuj rozptylku.
Jaký obraz vytváří rozptylka? Nakresli.
Co ovlivňuje jeho podobu?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 5. 2017 právě probírané učivo: Čočky - úvod

    - základní pojmy: lom světla, spojka, rozptylka, ohnisko, optická mohutnost čočky, dioptrie
 
    - k procvičení:
Kdy nastává lom světla?
Z jakého materiálu se vyrábějí čočky?
Jaké 2 druhy čoček rozlišujeme? Nakresli.
Jaký je rozdíl (u těchto 2 druhů čoček) po průchodu světla? Nakresli.
Jak se nazývá významný bod čočky?
Jak vypočítáme optickou mohutnost čočky?
Co je to dioptrie?
Co nám rozlišují +D a -D ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 5. 2017 právě probírané učivo: Lom světla
   - základní pojmy: lom ke kolmici, lom od kolmice, mezní úhel, úplný odraz

   - k procvičení:
Kdy nastává lom světla?
Jaké dva případy mohou nastat? Nakresli.
Kde nastává lom ke kolmici? Uveď příklad. Porovnej úhel dopadu a úhel lomu.
Kde nastává lom od kolmice? Uveď příklad. Porovnej úhel dopadu a úhel lomu.
Je lom od kolmice nějak omezen?
Co je to mezní úhel?
Čemu říkáme totální (úplný) odraz?
Jaký přírodní jev tím vysvětlujeme?
Kde má totální odraz využití?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3., 10., 12., 17., 19. 5. 2017 právě probírané učivo: Světlo - opakování
   - základní pojmy: světlo, šíření světla, stín, odraz světla, zrcadlo, obraz předmětu,
                               zákon odrazu světla
   - k procvičení:
Co je to světlo?
Jakou hodnotu má rychlost šíření světla ve vzduchu?
Jaká je základní vlastnost šíření světla?
Jaký jev tato vlastnost způsobuje?
Jaké 3 jevy mohou nastat na rozhraní 2 prostředí?
Kde (na čem) dochází k odrazu světla?
Jaké znáš druhy zrcadel?
Jmenuj typy obrazů, které mohou vzniknout při zobrazení např. zrcadlem.
Jak zní zákon odrazu světla?
Platí tento zákon ve všech prostředích?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21., 26., 28. 4. 2017 právě probírané učivo: Elektromagnetické záření
   - základní pojmy: H. Hertz, rozdělení (druhy) elektromagnetických vln, zdroje elmg. vln,
                               vlnová délka, frekvence, rychlost šíření, šíření elmg. vln
   - k procvičení:
Kdo objevil existenci elektromagnetických vln?
Jmenuj zařízení využívající elektromagnetické vlnění.
Jmenuj jednotlivé druhy elektromagnetických vln, uveď jejich zdroj.
Kterými fyzikálními veličinami charakterizujeme elektromagnetické vlny?
Co tyto fyzikální veličiny vyjadřují?
Přiřaď k těmto fyzikálním veličinám značku a jednotku.
Uveď fyzikální vzorec vyjadřující vztah vlnové délky a frekvence.
Uveď hodnotu rychlosti šíření elektromagnetických vln ve vzduchu (v m/s, v km/s).
Jaká je vlnová délka elmg. vlny o frekvenci 300 MHz?

Jak jsou rozděleny rádiové a televizní vlny? Jaké mají označení?
Jaké jsou způsoby šíření elmg. vln?
Popiš povrchové šíření elmg. vln.
Popiš 2 způsoby šíření krátkých elmg. vln.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 4. 2017 právě probírané učivo: Ochrana před úrazem el. proudem; první pomoc

    - základní pojmy: bezpečnostní zásady při práci s el. spotřebiči, první pomoc
 
    - k procvičení:
Jmenuj 3 - 5 bezpečnostních zásad předcházení úrazu elektrickým proudem.
V jakých 3 krocích spočívá pomoc při úrazu elektrickým proudem?
Popiš technickou první pomoc.
Co je účelem laické první pomoci?
Popiš způsob zajištění dýchání člověka.
Popiš způsob zajištění srdeční činnosti člověka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 4. 2017 právě probírané učivo: Elektrické spotřebiče v domácnosti
    - základní pojmy: elektrický spotřebič, alternátor, fázový vodič, nulovací vodič,
                                fázové el. napětí, sdružené el. napětí,
zapojení zásuvky,
                                zapojení žárovky s vypínačem
    - k procvičení:
Charakterizuj el. spotřebič. Uveď příklady.
Co je to alternátor?

Kolika vodiči je přivedena el. energie z elektrárny do domácnosti?
Pojmenuj tyto vodiče.
Jakou hodnotu má fázové el. napětí, mezi kterými 2 vodiči ho získáme?
Jakou hodnotu má sdružené el. napětí, mezi kterými 2 vodiči ho získáme?
Jaké je barevné označení vodičů (fázového, nulovacího pracovního, nulovacího ochranného)?
Popiš (nakresli) zapojení zásuvky.
Popiš (nakresli) zapojení žárovky s vypínačem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. 3. 2017 právě probírané učivo: Využití polovodičové diody
   - základní pojmy: polovodičová dioda, usměrňovací d., stabilizační d., LED, fotodioda

   - k procvičení:
Co je to polovodičová dioda?
Jmenuj příklady jejího využití.
Charakterizuj usměrnění střídavého el. proudu.
Popiš druhy usměrnění střídavého el. proudu.
Charakterizuj stabilizaci el. napětí.
Co je to LED, kde se s ní můžeme setkat?
Charakterizuj fotodiodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 3. 2017 právě probírané učivo: Polovodičová dioda
 
   - základní pojmy: polovodič typu N, polovodič typu P, PN přechod, polovodičová dioda,
                               propustný směr, závěrný směr, diodový jev
   - k procvičení:
Charakterizuj polovodič typu P (N).
Co tvoří polovodičovou diodu?
Nakresli schematickou značku polovodičové diody, označ anodu a katodu.
Popiš zapojení diody v propustném směru, nakresli schéma zapojení.
Popiš zapojení diody v závěrném směru, nakresli schéma zapojení.
Popiš diodový jev.
Nakresli graf závislosti I na U polovodičové diody.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22., 24. 3. 2017 právě probírané učivo: Elektrický proud v polovodičích
   - základní pojmy: polovodič, vlastní vodivost, termistor, fotorezistor, příměsová vodivost,
                               polovodič typu N, polovodič typu P, polovodičové součástky
   - k procvičení:
Co jsou to polovodiče?
Které látky patří mezi polovodiče?
Na čem závisí vodivost polovodičů?
Co to je termistor? Kde se využívá?
Co to je fotorezistor? Kde se využívá?
Jak vznikne příměsová vodivost?
Jak vznikne polovodič typu N?
Jak vznikne polovodič typu P?
Jak se nazývají součástky vyrobené z polovodičů typu N, P?
Kde se tyto součástky využívají?

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_pohyb_der&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_termistor&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=pol_fotorezistor&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_polovodice&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 3. 2017 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - el. proud v kapalinách a plynech
   - základní pojmy: viz níže
   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1., 3. 3. 2017 právě probírané učivo: Elektrický výboj v praxi 
   - základní pojmy: elektrický výboj, trsovitý výboj, jiskrový výboj, blesk, bleskosvod, obloukový
                               výboj, obloukové sváření, výbojka, oblouková pec, doutnavý výboj, výbojová
                               trubice, doutnavka, zářivka
 
   - k procvičení:
Čemu říkáme elektrický výboj?
Jaká je podmínka vzniku el. výboje?
Jmenuj 4 druhy el. výboje.
Kde se můžeš setkat s trsovitým výbojem?
Kde se můžeš setkat s jiskrovým výbojem?
Charakterizuj jiskrový výboj.
Co je to bleskosvod? Kdo ho jako první zkonstruoval?
Kde má využití obloukový výboj?
Kdo to byl F. Křižík?
Stručně popiš obloukové sváření.
Kde má využití doutnavý výboj?
Kde se využívá doutnavka?
Co víš o zářivce?

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=elplyn_oblouk&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=elplyn_doutnavka&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=elplyn_zarivka&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=elplyn_trubice&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 2. 2017 právě probírané učivo: Elektrický proud v plynech

   - základní pojmy: 2 podmínky el. proudu, ionizace plynu, elektrický výboj
 
   - k procvičení:
Jmenuj 2 podmínky el. proudu.
Jaké částice mohou zprostředkovávat el. proud?
Je vzduch el. vodič? Zdůvodni.
Popiš jev ionizace. Kdy nastává?
Čemu říkáme elektrický výboj?

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=elplyn_vyboj_nesam&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17., 22. 2. 2017 právě probírané učivo: Elektrolýza a její využití
   - základní pojmy: elektrolyt, elektrolýza, pokovování, elektrolytická výroba kovů, J. Heyrovský

   - k procvičení:
Čemu říkáme elektrolyt? Uveď příklady.
Vysvětli jev elektrolýzy.
Jmenuj 3 příklady využití elektrolýzy.
Za jakým účelem se pokovují ocelové předměty?
Kdo to byl J. Heyrovský?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 2. 2017 právě probírané učivo: Elektrický proud v kapalinách

   - základní pojmy: el. proud, 2 podmínky el. proudu, ionty, elektrolyt

   - k procvičení:
Jmenuj 2 podmínky el. proudu.
Jaké částice mohou zprostředkovávat el. proud?
Je voda elektrický vodič? Zdůvodni.
Je kuchyňská sůl elektrický vodič? Zdůvodni.
Čemu říkáme elektrolyt? Uveď příklady.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2. 2017 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - střídavý elektrický proud
   - základní pojmy: viz níže
   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 1. 2017 právě probírané učivo: Rozvodná elektrická síť
    - základní pojmy: elektrárna, el. vedení, ztráty energie, transformace el. napětí

    - k procvičení:
Jaké znáš 3 nejčastější druhy elektráren?
Jaký druh energie se přeměňuje v každé z nich na elektrickou energii?
Jmenuj příklady z ČR.
K čemu slouží turbína?
K čemu slouží generátor - alternátor?
Z jakého důvodu se transformuje el. napětí vycházející z elektrárny nahoru?
Co je příčinou ztrát elektrické energie?
Vysvětli, proč při transformaci el. napětí nahoru nedochází ke vzniku velkých ztrát el. energie.
Popiš transformaci el. napětí "z elektrárny do domu".
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20., 25. 1. 2017 právě probírané učivo: Transformátor

    - základní pojmy: transformátor, jev elektromagnetické indukce, transformační poměr,
                                transformace el. napětí, el. proudu                                
    - k procvičení:
Co je to transformátor?
Jaké jsou jeho 3 hlavní části? Nakresli a pojmenuj (popiš).
Na principu jakého jevu funguje transformátor?
Proč nelze transformovat stejnosměrné el. napětí?
Čemu říkáme transformační poměr?
Vysvětli:   p = 1/4,   p = 3 .
Jaká rovnice platí pro transformátor?
Na jakých 2 parametrech závisí výstupní el. napětí transformátoru?
Jaký je rozdíl v transformování el. napětí a el. proudu?
Jaké el. napětí získáme na výstupu transformátoru s N1 = 300 z, N2 = 60 z při vstupním
el. napětí 220 V?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13., 18. 1. 2017 právě probírané učivo: Vznik střídavého el. proudu,
                                                               měření střídavého el. proudu
 
    - základní pojmy: stejnosměrný x střídavý elektrický proud, alternátor, jev elmg. indukce,
                                sinusoida, amplituda, perioda, frekvence; efektivní hodnota
    - k procvičení:
Jaké máme 2 druhy el. proud? Jak se značí?
Co je zdrojem stejnosměrného el. proudu?
Nakresli graf závislosti I na t stejnosměrného el. proudu.
Co je zdrojem střídavého el. proudu?
Jaký jev se využívá při výrobě střídavého el. proudu?
Jak se nazývá stroj v elektrárně vyrábějící střídavý el. proud?
Jaké jsou jeho 2 hlavní části?
Nakresli graf závislosti I na t střídavého el. proudu.
Jak nazýváme tuto křivku?
Co udává: amplituda x perioda x frekvence?
Jaké jsou značky a jednotky těchto fyzikálních veličin?
Ukaž tyto fyzikální veličiny na sinusoidě.
Jaký fyzikální vztah (vzorec) platí mezi frekvencí a periodou?
Jaká je frekvence střídavého el. proudu v naší rozvodné síti?
Vypočítej z této hodnoty frekvence periodu střídavého el. proudu.
Jakou hodnotu má frekvence při periodě 2 s?

Jak nazýváme naměřené hodnoty střídavého I, U? Vysvětli.
Jaký je vztah mezi efektivní a maximální hodnotou střídavého I, U?
Jaká je maximální hodnota střídavého napětí v naší rozvodné síti?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 1. 2017 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - magnetické pole

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. 2017 právě probírané učivo: Elektromagnetická indukce

   - základní pojmy: Oerstedův pokus, elektromagnet, M. Faraday, elektromagnetická indukce

   - k procvičení:
Co zjistil H. Ch. Oersted?
V čem spočívá jev elektromagnetické indukce?
Kdo a kdy tento jev objevil?
Popiš 3 způsoby vzniku indukovaného el. napětí (proudu).
Jmenuj 3 parametry určující velikost indukovaného el. napětí (proudu).
Jmenuj 3 parametry určující směr indukovaného el. proudu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. 2017 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - magnetické pole

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 12. 2016 právě probírané učivo: Působení magnetického pole na cívku s el. proudem

   - základní pojmy: elektromagnet, měřicí přístroj, elektromotor

   - k procvičení:
Jaké je složení elektromagnetu?
Popiš chování cívky s el. proudem v mg. poli.
Kde má tento jev využití?
Jaké znáš měřicí přístroje v elektrotechnice?
Popiš činnost galvanometru.
Popiš složení a činnost magnetoelektrického měřicího přístroje.
Ve kterých domácích spotřebičích je elektromotor?
Charakterizuj elektromotor.
Jaké jsou 2 základní typy elektromotorů?
Jmenuj 2 hlavní části elektromotoru.
U jakého typu elektromotoru je použit komutátor? Jakou má funkci?
Kde kromě domácích spotřebičů má elektromotor využití?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 12. 2016 právě probírané učivo: Elektromagnet a jeho využití

   - základní pojmy: elektromagnet, elektromagnetický jeřáb, zvonek, galvanometr, jistič,
                               elektromagnetické relé
   - k procvičení:
Jaké je složení elektromagnetu?
Proč musí být jádro z magneticky měkké oceli?
Na jakých 3 parametrech závisí velikost mg. síly elektromagnetu?
Kde má využití elektromagnetický jeřáb? Jaké má výhody?

Popiš složení a činnost el. zvonku.
Co je to galvanometr? Jak funguje?
K čemu se využívá jistič? Kde ho najdeš?

Kde se využívá elektromagnetické relé?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 12. 2016 právě probírané učivo: Magnetické pole cívky s el. proudem
   - základní pojmy: cívka, magnetická síla
 
   - k procvičení:
Co je to cívka?
Nakresli schematickou značku cívky.
Jak se chová cívka s elektrickým proudem?
Na jakých 3 parametrech závisí velikost mg. síly cívky s el. proudem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7., 9. 12. 2016 právě probírané učivo: Magnetické vlastnosti látek
   - základní pojmy: magnet, magnetická síla (přitažlivá x odpudivá), mg. pole, indukční čáry,
                               mg. měkké x tvrdé látky, dočasný x trvalý magnet
 
   - k procvičení:
Na jaké 2 skupiny rozdělujeme magnety? Uveď příklady.
Jak nazýváme látky s magnetickými vlastnostmi?
Jak se označuje severní x jižní pól magnetů? (písmenem, barevně)
Kdy mezi magnety působí přitažlivá x odpudivá mg. síla?
Jak se nazývá prostor kolem magnetu, kde působí mg. síla?
Co jsou to indukční čáry?
Nakresli indukční čáry mg. pole N x S pólu magnetu.
Nakresli indukční čáry mg. pole tyčového magnetu.
Charakterizuj (porovnej) mg. měkké x tvrdé látky.
Charakterizuj dočasný magnet.
Charakterizuj trvalý magnet.
Jakým cizím slovem označujeme trvalý magnet?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 12. 2016 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - el. proud
   - základní pojmy: viz níže
 
   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 11. 2016 právě probírané učivo: Práce, energie, výkon elektrického proudu 
   - základní pojmy: 2 podmínky el. proudu, energie el. zdroje, el. práce, elektroměr,
                               přeměna el. energie, příkon, výkon

   - k procvičení:
Jaké jsou 2 podmínky el. proudu?
Charakterizuj pojmy: energie el. zdroje, el. práce.
Uveď značky a jednotky těch dvou fyzikálních veličin.
Jaký je vztah energie a práce?
Uveď fyzikální vzorec pro výpočet el. práce.
Co je to   kilowatthodina   ?
K čemu slouží elektroměr?
Charakterizuj přeměnu el. energie v některých domácích spotřebičích.
Co udává příkon x výkon stroje, zařízení?

Jakou značku má výkon (příkon), jaká je jeho jednotka?
Jak vypočítáme výkon (příkon) elektrického proudu?
Uveď hodnotu příkonu žárovky, televize, rychlovarné konvice. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 11. 2016 právě probírané učivo: Spojování rezistorů
    - základní pojmy: rezistor, el. odpor, sériové x paralelní zapojení
 
    - k procvičení:
Charakterizuj fyzikální veličinu el. odpor (značka, jednotka).
Co je to rezistor?
Jakými 2 způsoby můžeš zapojit 2 rezistory do el. obvodu? Nakresli.
Jak určíme výsledný el. odpor 2 (3) sériově spojených rezistorů?
Jak určíme výsledný el. odpor 2 (3) paralelně spojených rezistorů?
Vypočítej výsledný el. odpor dvou rezistorů 20 ohmů a 80 ohmů spojených sériově.
Vypočítej výsledný el. odpor dvou rezistorů 20 ohmů a 80 ohmů spojených paralelně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 11. 2016 právě probírané učivo: Rezistor 

    - základní pojmy: rezistor, reostat, potenciometr

    - k procvičení:
Charakterizuj fyzikální veličinu el. odpor (čím je způsoben, značka, jednotka).
Co je to rezistor?
Jaký je jeho účel v el. obvodu?
Co je to reostat, potenciometr?
K čemu využíváme reostat?
K čemu využíváme potenciometr?
Nakresli schematickou značku rezistoru, reostatu, potenciometru. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 11. 2016 právě probírané učivo: Odpor vodiče

    - základní pojmy: vodič, parametry vodiče, průřez, měrný elektrický odpor
 
    - k procvičení:
Co je to vodič?
V čem se mohou lišit různé "dráty"?
Jak závisí el. odpor vodiče na jeho délce?
Jak závisí el. odpor vodiče na jeho průřezu? (Co je to průřez?)
Na jakém dalším parametru vodiče závisí jeho el. odpor?
Jak se nazývá fyzikální veličina charakterizující el. odpor materiálu?
Co je lepší el. vodič, železo nebo měď ?
Jak závisí el. odpor na teplotě? Zdůvodni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 11. 2016 právě probírané učivo: Ohmův zákon - příklady

    - základní pojmyOhmův zákon, výpočet I, U, R

    - k procvičení:
Formuluj Ohmův zákon.
Jaký el. proud prochází spotřebičem o el. odporu 100 ohmů při el. napětí 230 V?
Jaké je el. napětí zdroje, jestliže el. obvodem o el. odporu 50 ohmů prochází el. proud 100 mA? 
Žárovkou prochází při el. napětí 6 V el. proud 200 mA. Jaký je el. odpor vlákna žárovky?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4., 9. 11. 2016 právě probírané učivo: Ohmův zákon

    - základní pojmy: jednoduchý el. obvod, měření I a U, G. S. Ohm, přímá úměrnost,
                                Ohmův zákon, el. odpor
    - k procvičení:
Charakterizuj jednoduchý obvod.
Popiš měření el. proudu x el. napětí (el. přístroj, zapojení).
Co zjistil - popsal G. S. Ohm?
Nakresli graf závislosti I na U v jednoduchém obvodu.
Charakterizuj přímou úměrnost.
Formuluj Ohmův zákon.
Jak značíme elektrický odpor, jakou má jednotku?
Čím je el. odpor způsoben?
Převeď:   20 kΩ =      Ω,      3 MΩ =      Ω      .
Uveď vzorec (z Ohmova zákonu) pro výpočet el. proudu, el. napětí, el. odporu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 11. 2016 právě probírané učivo: Měření el. proudu, el. napětí

    - základní pojmy: el. proud, el. napětí, elektrický obvod, ampérmetr, voltmetr,
                                ručkový x digitální měřicí přístroj, multimetr
    - k procvičení:
Jak nazýváme přístroj pro měření el. proudu?
Nakresli jeho schematickou značku.
Jak připojujeme při měření ampérmetr?
Jak nazýváme přístroj pro měření el. napětí?
Nakresli jeho schematickou značku.
Jak připojujeme při měření voltmetr?
Jaké máme 2 typy (podle konstrukce) měřicích přístrojů?
Jaká je výhoda x nevýhoda ručkových měřicích přístrojů?
Jaká je výhoda x nevýhoda digitálních měřicích přístrojů?
Co je to multimetr?
Popiš postup při měření ručkovým měřicím přístrojem.
Popiš postup při měření digitálním měřicím přístrojem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19., 21. 10. 2016 právě probírané učivo: Elektrický obvod

    - základní pojmy: elektrický obvod, schéma zapojení, schematické značky;
                                jednoduchý x rozvětvený el. obvod, sériové x paralelní zapojení
    - k procvičení:
Čemu říkáme elektrický obvod?
Jak nazýváme grafické symboly elektrotechnických součástek a zařízení?
Co je to schéma zapojení?
Nakresli schéma zapojení: el. článek, žárovka, spínač.
Charakterizuj jednoduchý (rozvětvený) el. obvod.
Charakterizuj sériové zapojení.
Nakresli sériové spojení 2 žárovek.
Charakterizuj paralelní zapojení.
Nakresli paralelní spojení 2 žárovek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 10. 2016 právě probírané učivo: Elektrické napětí

    - základní pojmy: podmínky elektrického proudu, zdroj el. pole, elektrické napětí, A. Volta,
                                střídavý x stejnosměrný el. zdroj, chemický, tepelný, světelný zdroj el.
                                napětí
    - k procvičení:
Jmenuj 2 (3) podmínky elektrického proudu.
Jak značíme el. napětí, jakou má jednotku?
Převeď:   600 mV =      V,      20 kV =      V,      0,03 V =      mV      .
Jaké máme 2 druhy zdrojů el. napětí? Uveď příklady zdrojů.
Charakterizuj chemický zdroj el. napětí. Uveď příklad.
Charakterizuj tepelný zdroj el. napětí. Uveď příklad.
Charakterizuj světelný zdroj el. napětí. Uveď příklad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 9., 12. 10. 2016 právě probírané učivo: Elektrický proud

    - základní pojmy: volné částice s el. nábojem, pohyb částic, podmínky elektrického proudu,
                                výpočet el. proudu, A. M. Ampére, směr el. proudu, stejnosměrný x střídavý
                                el. proud

    - k procvičení:
Jmenuj částice s elektrickým nábojem.
Jaký konají pohyb? Jsou "volné"?
Jmenuj 2 (3) podmínky elektrického proudu, zdůvodni, uveď konkrétní příklad.
Jak značíme el. proud, jakou má jednotku?
Převeď:   300 mA =      A,      0,02 A =      mA      .
Jak velký el. proud prochází vodičem, jestliže za 1/4 minuty prošel vodičem el. náboj 30 C?
Jaký směr má elektrický proud? Zdůvodni.
Jaké máme 2 druhy el. proudu? Uveď příklady zdrojů.
Jakou zkratku a značku má stejnosměrný el. proud?
Jakou zkratku a značku má střídavý el. proud?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 9. 2016 právě probírané učivo: Siločáry elektrického pole

    - základní pojmy: elektrické pole, siločáry elektrického pole, orientace siločar

    - k procvičení:
Co je to elektrické pole? Jaká síla zde působí?
Charakterizuj siločáry elektrického pole.
Jaká je orientace siločar elektrického pole?
Nakresli siločáry elektrického pole kladně (záporně) nabitého tělesa.
Nakresli siločáry elektrického pole mezi dvěma nesouhlasně nabitými tělesy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 9. 2016 právě probírané učivo: Vodič a izolant v elektrickém poli
    - základní pojmy: elektrický vodič x elektrický nevodič (izolant), elektrostatická indukce,
                                polarizace izolantu
                              
    - k procvičení:
Charakterizuj elektrický vodič x nevodič. Uveď 3 příklady.
Co je to elektrické pole? Jaká síla zde působí?
Popiš (nakresli) jev, který nastane při přiblížení nabité tyče k vodiči.
Jak se tento jev nazývá?
Popiš (nakresli) jev, který nastane při přiblížení nabité tyče k izolantu.
Jak se tento jev nazývá?
Co je důsledkem obou jevů?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 9. 2016 právě probírané učivo: Elektrická síla. Elektroskop
   - základní pojmy: kladně x záporně nabité těleso, elektrický náboj, coulomb, elektrické pole,
                                   elektrická síla (přitažlivá x odpudivá), Ch. Coulomb, elektroskop, elektrický
                                   vodič x elektrický nevodič (izolant)
    - k procvičení:
Jak značíme elektrický náboj? Jakou má jednotku?
Jak nazýváme prostor kolem elektricky nabitého tělesa?
Jaká síla zde působí?
Kdy má přitažlivý a kdy odpudivý charakter?
Jmenuj fyzika, který se zabýval velikostí elektrické síly mezi 2 nabitými tělesy.
Co zjistil? Na jakých dvou parametrech závisí velikost el. síly mezi 2 nabitými tělesy?
Doplň větu: Čím je vzdálenost mezi 2 nabitými tělesy větší, tím je el. síla ......... .
K čemu slouží elektroskop?
Vysvětli, jak funguje.
Lze ho použít pro určení přítomnosti kladného či záporného či obou nábojů?
Charakterizuj elektrický vodič. Uveď 3 příklady.
Charakterizuj elektrický nevodič. Uveď 3 příklady.
Co je to izolant?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 9. 2016 právě probírané učivo: Elektrický náboj
   - základní pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, elektricky neutrální těleso
                                   (atom), zelektrování těles, kladně x záporně nabité těleso
 
   - k procvičení:
Jaké 2 hlavní části má atom?
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají elektrický náboj?
Jaké částice tvoří obal? Jaký mají elektrický náboj?
Vysvětli pojem elektricky neutrální atom (těleso).
Jmenuj 2 způsoby nabití tělesa.
Jak vznikne záporně nabité těleso? (Přesunem jakých částic?)
Jak vznikne kladně nabité těleso? (Přesunem jakých částic?)
Co rozhoduje o tom, zda se těleso nabije kladně či záporně?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 9. 2016 právě probírané učivo: Úvodní hodina

    - základní pojmy: fyzika, elektřina, magnetizmus, bezpečnost práce v pracovně fyziky

    - k procvičení:
Čím se zabývá fyzika?
Jaké její obory jsme doposud v hodinách fyziky prošli?
Jmenuj 5 základních pravidel chování v pracovně fyziky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

Letní prázdniny, so 1. 7. - pá 1. 9. 2017Škola je zapojená do projektů

Škola pro všechny
a
Nenech to být

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2016/2017

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní
družina

Denní režim ŠD
Vnitřní řád ŠD
Platba ŠD
Zápisní lístek ŠD
Turistický kroužek
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2017 Jan Slabý - IT Market  All right reserved