Uvod

Přijímací zkoušky na SŠ

Informace o přijímacím řízení na SŠ, SOU a víceletá gymnázia

 • Každý uchazeč může podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení.

 • Žáci vyplní přední a stranu přihlášek, zaslané školou emailem, do 10. 2. 2018 (v případě oborů s talentovou zkouškou do 15. 11. 2017) přepošlou třídním učitelům ke kontrole a potvrzení. Zadní stranu vyplní třídní učitel. Poté budou přihlášky vráceny žákům.

 • Žáci (uchazeči) odevzdávají přihlášky na střední školy poštou nebo osobně do 1. 3. 2018. V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017.

 • Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud ředitel střední školy o jejím konání rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 12. 4. do 28. 4. 2018. Pro první kolo přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen vyhlásit 2 termíny pro vykonání zkoušky. Talentová zkouška do oborů vzdělání SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. 1. 2018. Uchazeč, který není přijat ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. 3. 2018 dvě přihlášky.

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dní před termínem zkoušky.

 • Jednotná kritéria přijímajícího řízení, stanovená ředitelem SŠ, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (vyvěšení na veřejně přístupném místě / webové stránky) nejpozději do 31. 1. 2018 a pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

 • Ředitel SŠ do 3 dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky ukončí hodnocení uchazečů, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. na webu školy) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení. Pokud se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení.

   

  Druhé kolo přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek

 • Vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

 • Přihlášku vydává příslušná střední škola.

   

  Jak vyplnit přihlášku?

 • Žáci se svými zákonnými zástupci vyplní a zkontrolují pouze přední stranu přihlášky – osobní údaje, název a adresu střední školy a kód a název vybraného oboru. Pokud žáci dělají přijímací zkoušky, tak i termín jejich konání.

 • Na přední straně je též kolonka pro potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Vyplňovat pouze pokud škola potvrzení vyžaduje. U učilišť to bývá pravidlem.

 • Kontakt na uchazeče nebo zákonného zástupce je dobré vyplnit.

 • Na zadní straně přihlášky je kolonka „Schopnosti, vědomosti a zájmy žáka“. Zde lze uvést umístění ve vědomostních i sportovních soutěžích okresního a krajského kola (vše, co mohou žáci doložit, co je prokazatelné, např. diplomem apod.). Může se jednat i o mimoškolní soutěže. Vše, co chcete do této kolonky zaznamenat, přineste spolu s přihláškou sepsané na papíře a třídní učitelka to na přihlášku přepíše.

 • K přihlášce uchazeč připojí, pokud bude třeba:

 • rozhodnutí o změně pracovní schopnosti ZPS, jedná-li se o osobu se změněnou pracovní schopností

 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou poruchou v učení

   

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek bude žákům předán ve škole do 15. 3. třídní učitelkou nebo výchovnou poradkyní.

 • Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

 • Zápisový list eviduje ZŠ.

 • Zápisový list se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po rozhodnutí o přijetí (např. na webu školy, na veřejně přístupném místě ve škole).

 • V případě, že se na jednu školu žák dostane a na druhou ne a bude podávat odvolání, které bude kladně vyřízeno, je možné zápisový lístek z jedné školy stáhnout a dát ho na druhou školu (kam byl přijat na odvolání).

 • Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

 1. žádost rodičů na ředitelství školy
 2. čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ – toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
 3. zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • Rozhodnutí o nepřijetí posílá SŠ do 3 dnů. V případě přijetí bývá poštou zasíláno i déle nebo vůbec.

 • Uložení na poště je pouze 5 prac. dnů. Po skončení této doby považováno za doručené.

 • Odvolání uchazeče je možné pouze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí (vyzvednutí na poště).

   

  Odvolání – v případě, že žák nebyl přijat

 • Žák může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

 • Je nutné tak učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

   

  VZOR ODVOLÁNÍ

  Název a adresa střední školy

  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

  Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna / dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a popř. KÓD OBORU, forma vzdělávání.

  K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

   

   

   

  V …………………… dne …………….. .

   

  Jméno uchazeče a zákonného zástupce

  Podpis uchazeče a zákonného zástupce

  Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání

   

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

18. 10. Matematický proud, I. st.
18. 10. ŠD - Poštovní muzeum
18. 10. ŠD - Loutkové představení
19. 10. Výlet do Tábora, 2. třídy
19. 10. Šikana, agresivita, 4. A, 4. B
19. 10. Prevence 6. A, 6. B
19. 10. Knihovna v Ruské, 1. B
22. 10. Šikana, agresivita, 4. C
22. 10. Digitální gramotnost, 5. C

22. 10. 18.00 – „Škola pro všechny“

23. 10. Já a my spolu ve světě, 3. B, 3. C
23. 10. Výtvarné dílny; 2. třídy
23. 10. Přednáška J. Smetany, 7. A, 7. B
24. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. A
24. 10. Digitální gramotnost, 5. A
25. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. C
25. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. B
25. 10. „Český lev se probouzí.", 6. B
25. 10. „Hudbajky", 3. B, 3. C
26. 10. Digitální gramotnost, 5. B
26. 10. Já a my spolu ve světě, 3. A
26. 10. Muzeum smyslů, 2. B
26. 10. Veletr kreativity, 4. B

29., 30. 10. Podzimní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved