Placení, odhlášení stravného


Vnitřní řád školní jídelny , odhlašování a přihlašování stravy, stravné:

1. Přihlášení ke stravování:    
 - Žák je přihlášen ke stravě na základě přihlášky ke školnímu stravování (ke stažení zde). Vyplněnou a podepsanou přihlášku žáci  nebo jejich zákonní zástupci odevzdají  do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny.     
 - Při přihlášení je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí. Strávník obdrží stravovací čip, který lze zakoupit v kanceláři vedoucí školní jídelny za poplatek 120,-Kč. Čip je nevratný. Čip slouží k výdeji stravy (možnost výběru ze dvou druhů hlavních jídel).
Bez čipu nelze strávníkovi obědy vydávat. 
- Přihláška stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakoukoli změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit písemně vedoucí školní jídelny. V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na platbu za stravné. Žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.

2. Cena oběda            
Cena oběda je stanovena ceníkem pro příslušný školní rok. Aktuální ceník stravného pro příslušný školní rok naleznete na internetových stránkách www.sjp10.cz nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny.

3. Platby stravného      
Platby lze provádět výhradně bezhotovostně jedním z těchto způsobů, a to:
a/ platba inkasem (doporučený způsob platby, Var. Symbol přidělí vedoucí jídelny),  
b/ platba trvalým příkazem (pravidelná platba každý měsíc) Var symbol přidělí vedoucí provozovny.

Číslo účtu školní jídelny:  5021041453/5500             VS: určí vedoucí školní jídelny
Pro přihlášené strávníky je závazný režim dle provozního řádu školní jídelny – výdejny.

Zásady pro úhradu převodem z bankovního účtu nebo složenkou:     
- Stravné nebo zálohy na stravné musí být uhrazeny nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Bez finančního zůstatku stravovací systém neumožní objednávku oběda. Platbu pro měsíc září každého kalendářního roku proveďte nejpozději do 6. 9. 
- Strávník uhradí před začátkem měsíce částku odpovídající předpokládanému počtu stravovacích dnů sledujícího měsíce, nebo částku vyšší.    
- Strávník bude moci čerpat (bude mít objednány) obědy pouze do výše finančního zůstatku na jeho stravovacím účtu.
Bez finančního zůstatku neumožní stravovací systém objednávku oběda.
- Strávník, kterému vznikne dluh na stravném, bude vyzván k uhrazení dlužné částky.  V  případě neuhrazení dlužné částky, bude tato pohledávka předána k soudnímu vymáhání a strávníkovi bude ze strany školní jídelny ukončena možnost stravování.
- Každý strávník má možnost na internetu zjistit výši přeplatku či nedoplatku stravného. Přihlašovací jméno a PIN získáte u vedoucí školní jídelny.

4. Vyúčtování a vrácení přeplatků:       
Každý strávník má možnost na internetu zjistit výši přeplatku či nedoplatku stravného.
- Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končícím vzdělávání je vždy na konci studia (obvykle do konce července). 
- Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům, kteří pokračují ve vzdělávání a budou v nadcházejícím školním roce dále využívat školního stravování probíhá na vyžádání.                                                                                                         
 - Ohledně způsobu vrácení přeplatku na stravném kontaktujte vedoucí školní.
5. Zásady přihlašování a odhlašování obědů 
a) přihlašování oběda:  
- Strávník má obědy přihlášené na celý měsíc dle harmonogramu uvedeném na přihlášce stravování do vyčerpání kreditu na stravovacím účtu. Strávník si volí pouze druh hlavního jídla , č.1 nebo č.2 nebo stravu odhlašuje. (strávník má automaticky přihlášeno menu č.1 a menu č.2 si volí v případě zájmu nejméně dva dny předem) Přihlašování probíhá v rámci elektronického stravovacího systému přes přihlašovací údaje na internetových stránkách školní jídelny (pro přihlašovací údaje kontaktujte vedoucí jídelny) nebo na elektronickém terminálu umístěném na jídelně přes přihlášení přes čip. V naléhavých případech kontaktujte vedoucí provozovny.


b) odhlašování oběda:  
- Obědy se odhlašují přes objednávkový systém na internetových stránkách www.sjp10.cz nebo u vedoucí jídelny (kontaktní informace viz níže). 
- Na týž den můžete obědy odhlásit do 8:00 hodin.          
- Pokud strávník náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže již být přijata, má strávník nárok si první den zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby v době od 11.30 do 11.45 hod.
- V případě, že si strávník další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, tak v souladu s vyhláškou č. 107 podle § 4, odstavce 9, mu jsou veškeré další neodhlášené obědy účtovány v plné ceně.          
- Neomluvený, neodhlášený oběd hradí strávník v plné výši.   
- Strávník má nárok na dotovaný oběd pouze, je-li přítomen ve škole nebo se účastní odborného výcviku).             
- Automaticky jsou odhlášeni pouze strávníci, kteří ukončili řádně školní docházku.                                                        
- Prázdniny a svátky jsou odhlašovány automaticky. 
- Hromadné odhlášky stravy /výlety, školy v přírodě apod./ se odhlašují nejméně týden dopředu. I tyto odhlášky musí provést rodiče žáků.

V případě, že se strávník rozhodne k přerušení, nebo zrušení stravování , musí odhlášku provést písemnou formou.

6.  Čas výdeje obědů:   
- Obědy se vydávají žákům a zaměstnancům od 11:30 do 14:00 hodin v pracovní dny. V době školních prázdnin, ředitelského volna, plánovaných odstávek provozu apod., bude jídelna v provozu dle rozhodnutí vedení provozovatele jídelny.  Toto rozhodnutí bude zveřejněno minimálně 14 kalendářních dnů před datem platnosti.
- Do jídlonosičů se oběd vydává od 11:30 do 11:45 hodin nebo na základě dohody s vedoucí jídelny.

7. Provoz výdeje – čip:        
- Pro strávníky je oběd vydán na základě ověření objednávky oběda přiložením čipu k výdejnímu terminálu, který je umístěn v prostorách jídelny nebo výdeje stravy.   
- Strávníci přihlášení ke stravování obdrží čip, který lze zakoupit v kanceláři vedoucí stravovaní za poplatek.  
- Čip slouží k výdeji stravy. Bez čipu nelze strávníkovi obědy dlouhodobě vydávat.
- Pokud strávník zapomene čip, je povinen zapomenutí nahlásit vedoucí školní jídelny, která vydá náhradní doklad pro odběr stravy. Oběd mu bude vydán na konci doby výdeje bez možnosti výběru. 
- Pokud žák ztratí nebo poškodí čip, je povinen danou skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny a koupit si nový čip.  
 - Po ukončení stravování zůstává čip majetkem strávníka a záloha se nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny:
 Jméno a příjmení: Bc. Jana Zapletalová  
 Tel:  731 791 923 
 Email: brectanova@sjp10.cz