Uvod

Platba


Výši úplaty stanovil zřizovatel školy na 400,- Kč měsíčně při plné docházce.
Úplata se platí bankovním převodem ve dvou splátkách a to v září (za období září – prosinec)
1600,- Kč a v lednu (za období leden – červen) 2400,- Kč do 20. dne splátkového měsíce (tj. do 20. 9. a do 20. 1.) na číslo účtu školy.
Číslo účtu školy: 2000742329/0800.
Variabilní symbol (VS) je identifikační číslo, které bylo dítěti přiděleno při zápisu do 1. třídy.
Specifický symbol (SP) je číslo oddělení ŠD, do kterého dítě dochází v daném školním roce
(např. 1, 2, 3, ….).

Postup školy při nezaplacení neinvestičního příspěvku ve ŠD:
1) Zjištěné nedoplatky jsou evidovány a řešeny ve spolupráci s ředitelem školy a ekonomkou školy.
2) Vychovatelka upozorní rodiče na zjištěný nedoplatek.
3) Jestliže nezaplatíte příspěvek do stanoveného data, tj. do 20 dne předchozího měsíce, bude Vaše dítě ze ŠD následující měsíc odhlášeno.
4) Pokud rodiče nebo zákonný zástupce neuhradí zjištěný nedoplatek za ŠD, tato skutečnost bude oznámena Odboru péče o dítě na ÚMČ Praha 10, Vršovická 68.
5) Úplata za ŠD může být snížena nebo prominuta, pokud:
    a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi, 
    b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
    c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Účastníkovi náleží vrácení části úplaty za následující celé měsíce, kdy přestane žák ŠD navštěvovat.
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

16. 6. Ježek bez jablíčka - naučný program, ŠD
17. 6. Zdravý životní styl, 9.tř.
17. 6. Vystoupení pro rodiče 16.30, 1.ŠD
22. 6. Pražský hrad, 7.A
25. 6. ZOO Zdiby, 1.A
25. 6. Hostivařský lesopark, 1.B

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved