Platba


Výši úplaty stanovil zřizovatel školy na 450,- Kč měsíčně při plné docházce.
Úplata se platí bankovním převodem ve dvou splátkách a to v září (za období září – prosinec)
 1800,- Kč a v lednu (za období leden – červen) 2700,- Kč do 20. dne splátkového měsíce (tj. do 20. 9. a do 20. 1.) na číslo účtu školy.
Číslo účtu školy: 2000742329/0800.
Variabilní symbol (VS) je identifikační číslo, které bylo dítěti přiděleno při zápisu do 1. třídy.
Specifický symbol (SP) je číslo oddělení ŠD, do kterého dítě dochází v daném školním roce
(např. 1, 2, 3, ….).

Postup školy při nezaplacení neinvestičního příspěvku ve ŠD:
1) Zjištěné nedoplatky jsou evidovány a řešeny ve spolupráci s ředitelem školy a ekonomkou školy.
2) Vychovatelka upozorní rodiče na zjištěný nedoplatek.
3) Jestliže nezaplatíte příspěvek do stanoveného data, tj. do 20 dne předchozího měsíce, bude Vaše dítě ze ŠD následující měsíc odhlášeno.
4) Pokud rodiče nebo zákonný zástupce neuhradí zjištěný nedoplatek za ŠD, tato skutečnost bude oznámena Odboru péče o dítě na ÚMČ Praha 10, Vršovická 68.
5) Úplata za ŠD může být snížena nebo prominuta, pokud:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Účastníkovi náleží vrácení části úplaty za následující celé měsíce, kdy přestane žák ŠD navštěvovat.