3.B (Mgr. Lucie Mohlesová)

Vážení rodiče,

na této stránce najdete informace o probíraném učivu, o tom, co je potřeba s dětmi procvičovat, a další důležité informace týkající se výuky.

Lucie Mohlesová, třídní učitelka 3.B


Stále je potřeba:

ČJ: Hlasité čtení (cca 5 - 10 minut KAŽDÝ den)

M: procvičování malé násobilky - násobení i dělení (trénovat i rychlost), dále sčítání a odčítání z paměti

Dále prosím, aby měly děti KAŽDÝ DEN zkontrolované vybavení penálu (ořezané tužky, ořezané pastelky, píšící pero + náhradní/popř. náplň), na geometrii také funkční kružítko, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou.


Online procvičování např.:

https://www.onlinecviceni.cz

https://www.pravopisne.cz (zvolit obtížnost pro 2., 3. třídu)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida


2.5.2023

Aj - Čtvrtletní test + procvičování slovní zásoby a tvorby jednoduchých vět

Čj - slovní druhy (PL), diktát

M - dělení se zbytkem (PL + PS str. 14/33, 38 a 36 - první 3 sloupečky)

Prv - Člověk - části lidského těla, kůže (Uč. str. 58, 59 a PS str. 44/1, 2)

Čtení - Ronja (dočtení knihy) + zpracovávání zápisu do čtenářského deníku


24. - 28.4. 2023

M - dělení se zbytkem (+opakování malé násobilky) - PL, PS str. 7/1, 2, 3, 5; str. 8/6, 7, 8, 10; str. 9/11, 12, 17         video dělení se zbytkem: https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU

Čj - slovní druhy - obehné slovní druhy, příslovce, předložky, spojky opakování (PL), nově citoslovce a částice (také PL) + procvičování rozpoznávání všech slovních druhů

Čtení - čítanka str. 98 - 99 (Tučňáci při práci) + otázky k textu; Psaní: přepis textu o užovce obojkové

Aj - Opakování L6, L7 - Uč str. 53, PS str. 68 + procvičování slovní zásoby, frází (i z minulých lekcí)

Prv - stále kapitola "Živočichové"


19. - 21.4. 2023

ČJ - procvičování slovních druhů (podstatná jména - předložky), nově spojky (učebnice str. 94 + PL), opakování vyjmenovaných slov PS str. 42/2, 3 + psali jsme kontrolní diktát

Čtení, psaní: Čítanka str. 114 - 116 (četba + otázky), Písanka str. 20 - přirovnání

M - Opakování PS zelený (3. díl) - str. 3/2; 4/19 (první řádek); str. 5/25 a 27, čtvrtletní test z matematiky

Geometrie - čtvrtletní test, opakování: poloha přímek a úseček (rovnoběžné, různoběžné, kolmé), kružnice (rýsování, poloměr, průměr), čtverec

Aj - opakování 6. lekce, příprava na test (PS str. 59 a 98)+ lekce 7 (UČ str. 48 - 51)

Prv - Opakování živočichové + krátká písemná práce


28. - 31.3.2023

Čj - Slovní druhy (rozeznávání, význam): Podstatná jména - příslovce podrobněji + opakování vyjmenovaných slov (PS str. 44/9, 52/4, 53/4, 54/2, 3, 5 + dále PL)

M - Procvičování probraného učiva (písemné sčítání a odčítání, pamětné sčítání a odčítání, malá násobilka, převody jednotek) - PS str. 46/23, 24, 25; 49/3 (prvních 8 příkladů), 5, 7; 50/11, 12; 51/18, 23;52/30, 53/32+ dále PL

Prv - Živočichové bezobratlí + obratlovci (Uč. str. 52 - 55)

Aj - procvičování slovní zásoby, komunikačních frází, aj. + Uč. str. 44, 46, PS str. 55, 56


27.3.2023

Čj - Slovní druhy (ohebné sl. druhy) - uč. str. 89/5, PS str. 52/1, 5 a 53/1, 3, 5


21.3.2023

Aj - Unit 6 - učebnice str. 42, 43, PS str. 54

M - soutěž Speedmath

Čj - Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména - PL), společná četba Ronja

Prv - Živočichové (vlastnosti, dělení obratlovci x bezobratlí) - Uč. str. 51, 52, PS str. 37


20.3.2023

Čj - Vyjmenovaná slova - opakování (PS str. 45/11) Slovní druhy (Uč str. 85)


17.3.2023

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov (souhrnné), PS str. 42/1 43/5 a 45/10

M - Matematický klokan (kategorie Cvrček) - řešení 60 min + D.ú. str. 45/20 (do sešitu včetně ZK)

Prv - Uč str. 49 - 51 (vlastnosti živočichů) + PS str. 37/1

Aj - Učebnice str. 40 - 41 + procvičování otázek + Wocabee soutěž


16.3.2023

M - geometrie (PL) - rovinné útvary (trojúhelník, čtverec)

Čj - Vyjmenovaná slova - souhrnné procvičování (PL)


13.3.2023

Čj - Vyjmenovaná slova po Z (učebnice str. 80, PS str. 41/1-3, PL)


10.3. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po V (slova s předponami, příbuzná slova) - PL

Aj - Unit 6 - uč. str. 41 (Where´s...? + předložky in, on, under), PS str. 52/2

M - Sčítání a odčítání do 1000 - PS str. 43/2, 5

Prv - Uč str. 47, PS str. 34/26 a 35


9.3. 2023

M - Písemné sčítání a odčítání do 1000 + řešení slovních úloh s převody jednotek (PL)

Čj - Vyjmenovaná slova B - V procvičování (PL)


8.3. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po V (procvičování PL), Písanka II - str. 7, čítanka str. 71

M - Písemné sčítání a odčítání do 1000 + matematické úlohy (PL)

Aj - Unit 6 - Uč. str. 40, PS str. 51


7.3. 2023

Aj - test lekce 5, Úvod lekce 6 - nová slovní zásoba

M - Písemné sčítání a odčítání do 1000 - PS str. 40/1, 2, 3 a 41/5

Čj - Vyjmenovaná slova po V - PS str. 40 (všechna zbyla cvičení), PL; společná četba Ronja

Prv - Uč str. 46, PS str. 33/21, 24 a 34/27


6.3. 2023

M - písemné sčítání do 1000 - PS str. 39/13, 14 + PL


3.3. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po V - PS str. 40/1+1 a 2, 3 (nahoře), dále procvičování v PL

Aj - Unit 5 - části těla PS str. 48, PS str. 46

M - Geometrie - PL + PS (modrý) str. 53/2, 3, 5

Prv - Uč. str. 45 - 46, PS str. 322.3. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po V - PS str. 39/3 (nahoře) a 2 (dole) + další procvičování + diktát

M - Písemné sčítání trojciferných čísel - PS str. 37/1, 2 a 38/6, 7, 10


1.3. 2023

Čj - vyjmenovaná slova po V (PL - suplování), Písanka II str. 5 a str. 6/ 1. úkol

Aj - Road safety (UČ str. 36), Body (UČ str. 39)

M - Pamětné sčítání do 1000 - PL, PS str. 34/5, + PL převody jednotek28.2. 2023

Aj - opakování frází + slovní zásoby; test lekce 5 (PS str. 97)

M - Pamětné sčítání do 1000 - PS str. 33/1, 2 + PL převody jednotek

Čj - procvičování vyjmenovaných slov B - S (pracovní listy), vyjmenovaná slova po V; Písanka II - str. 2 (dole) + společná četba (Ronja)

Prv - Neživá příroda - měření - Uč. str. 42 - 44


27.2. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po V - uč. str. 76/2 a 77/3 (+ "Rozlišujte:" na obou stranách)


24.2. 2023

Čj - vyjmenovaná slova po V - úvod, vysvětlení významu, slova příbuzná (uč. str. 75), PS str. 39/1, 2, 4 nahoře a 1, 3, 4 dole + čtení Ronja

AJ - Lekce 5 - procvičování (aktivity, hry, ...)

M - geometrie - opakování + rovinné útvary  - PS (modrý) str. 45/1, 2, 3, 4 a 53/1, 4

Prv - písemná práce neživá příroda, PS str. 31/15, 17 a 32/19


23.2. 2023

Čj - procvičováni vyjmenovaných slov po S - pracovní listy + dokončení stran 37 a 38 v PS

M - Zaokrouhlování trojciferných čísel - PS str. 32/1, 2, 3, 4, 7


22.2.2023

Čj - procvičováni vyjmenovaných slov po S (suplování); čítanka str. 80 - 81

Aj - opakování lekce 5 (have got, slovní zásoba, čísla 1 - 20), PS str. 50

M - jednotky objemu (převody + výpočty) - PS str. 28/1, 2, 3, 4, 7 a 30/15


21.2.2023

Aj - Lekce 5 - procvičování ("I´ve got a..."; "Have you got...?" - "Yes, I have./ No, I haven´t." + big/small + slovní zásoba)

M - převody jednotek (délka, hmotnost), procvičování PS str. 29/1, 3, 9 a 4 + 5 - dokončit (včetně ZK!) 

Prv - Neživá příroda - teplo a světlo ze slunce (UČ str. 41). !V pátek si napíšeme opakování kapitoly Neživá příroda (v učebnici str. 31 - 41) na známky.!

Čj - Vyjmenovaná slova po S procvičování (PL)20.2. 2023

M - jednotky délky a hmotnosti - převody, výpočty - PS str. 25/7, 27/1, 4 a 29/4 a 5 (vždy prvních 5 příkladů)


17.2. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po S - PL + PS str. PS str. 37/3+3 a 38/ 1+1, 2+2 a 4 dole

Aj - Uč. str. 38, PS 47 + Opakování "Have you got...?" - "Yes, I have./ No, I haven´t." + big/small (např. a big blue boat, a small pink book, ...)

M - převod jednotek PS str. 25/11, PS str. 24/5 (1. dva sloupce)

Prv - Půda - Uč. str. 39, 40, PS str. 30/13


16.2. 2023

M - Násobení a dělení 10 a 100 v oboru do 1000 (PL), převody délkových jednotek - PS str. 24/1, 2 a 25/9

Čj - Vyjmenovaná slova po S - PL


15.2. 2023

Čj - Vyjmenovaná slova po S - PL (tvary slov x slova příbuzná)

Aj - Opakování slovní zásoby + I´ve got..., PS str. 44

M - Násobení a dělení 10 a 100 (v oboru do 1000) PL


14.2. 2023

M - Počítání do 1000 (násobení/dělení 10 a 100), PS str. 18/ 56, 22/77, 78, 80

Čj - Vyjmenovaná slova po S - úvod, vysvětlení významu, slova příbuzná (uč. str. 68), PS str. 37/1+1, 2+2, PL


13.2. 2023

Čj - vyjmenovaná slova po B, L, M, P - opakování

M - opakování malá násobilka, sčítání + odčítání do 100 a do 1000, PS str. 18/55, 19/ 61+62 a 22/82,


2. 2. 2023

M - opakování z PL a do sešitu (násobení a dělení v oboru malé násobilky, písemné sčítání/ odčítání v oboru do 100).

Důležité: Ve 2. pololetí se budeme pravidelně (cca 1x v měsíci) účastnit matematické soutěže "Speedmath". Na stránkách www.speedmath.eu najdete volně ke stažení program, kde mohou děti příklady procvičovat. Jsou zde příklady různých kategorií a obtížnosti, kde si děti mohou zvolit vzhledem ke svým aktuálním znalostem (M2 - M6).

Čj - přednes básně z čítanky (na známky), doplňování + přepis uč. str. 62/2 (vyjmenovaná slova).

Důležité: Od nového pololetí si děti znovu povedou čtenářský deník. Seznam četby a další pokyny najdete v e-mailu.


1. 2. 2023

M - pamětné sčítání a odčítání do 1000, procvičování malé násobilky (PL)

Aj - Unit 5 - big/small, slovní zásoba (i písemně!), Uč str. 34, 35, 37; PS str. 42 a 44/2

Čj - Vyjmenovaná slova po P - procvičování PL


16.1.2023

M - čtvrtletní písemná práce z matematiky - geometrie

Čj - Společná četba - Ronja


12.1.2023

Čj - Vyjmenovaná slova po M - PL, procvičování

M - čtvrtletní písemná práce z matematiky


16.12.2022

Čj - Vyjmenovaná slova po L - PL, procvičování, diktát

Aj - Do you like...?  - I like/I don´t like + slovní zásoba + množné číslo; PS str. 31

M - přirozená čísla do 1000 žlutý PS str. 4/5 a str. 6/13, 15, 17-19 a písemné odčítání z PL

Prv - opakování, voda


15.12.2022

Čj - Vyjmenovaná slova po L - PL a PS str. 30

M - přirozená čísla do 1000 žlutý PS str. 5/7-11 a písemné odčítání z PL


14.12.2022

Čj - Vyjmenovaná slova po L - PL a PS str. 29 (zbývající cvičení) + Čítanka: F. Nepil - Štědrý den

M - Zaokrouhlování čísel na desítky, přirozená čísla do 1000 žlutý PS str. 3 a 4/6

Aj - Do you like...? - I like/I don´t like + slovní zásoba + množné číslo, Uč. str. 24 - 26, PS str. 32/2 a a33/1


13.12.2022

Aj - Do you like...?  - I like/I don´t like + slovní zásoba + množné číslo (cake - cakes), Uč. str. 26, PS str. 32/1

M - Zaokrouhlování čísel na desítky - PS str. 54 a 55/3,4,5,6

ČJ - Vyjmenovaná slova (komplikovanější příklady stejně znějících slov s jiným významem - př. lýčí x líčí, lyska x líska, blýská se x blízká, atp.) - z PL;+ čtení Ronja

Prv - písemné opakování kapitoly "Náš svět" (na známky)


12.12.2022

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady a slovní úlohy s kombinací početních operací, PS str. 51/32, 36

Čj - vyjmenovaná slova po L, Čítanka str. 40 - 42 (čtení + odpovědi na otázky - do sešitu), do pátku naučit básničku BUĎ str. 42 "Sněhuláci ve Lhářích", NEBO str. 49 "Vánoční"


9.12.2022

Čj - vyjmenovaná slova po L, opakování vyjmenovaných slov po B - pracovní listy, čtení - Ronja

Aj - uč. str. 24 a 25, PS str. 29/2 a 30

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady s kombinací početních operací, PS str. 52/42 (dokončení) a 40, 50/28

Prv - Opakování kapitoly "Svět kolem nás" + Uč. str. 31 a 32, PS str. 26/1 a ?


8.12.2022

Čj - vyjmenovaná slova po L, opakování vyjmenovaných slov po B - pracovní listy

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady s kombinací početních operací - z PL, PS str. 52/42


7.12.2022

Čj - vyjmenovaná slova po L - PL

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady s kombinací početních operací - z PL, PS str. 51/33, 35

Aj - Unit 4 - úvod, slovní zásoba, básnička - uč. str. 24, PS str. 29/1 a opak. 28


6.12.2022

Aj - Uč. str. 20 a 21, PS str. 23 a 24

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady s kombinací početních operací - z PL

Čj - Vyjmenovaná slova po L - učebnice str. 49, PS str. 29/1, 2, 3 + 1 dole, Písanka str. 22

Prv - Výrobek a zboží - uč. str. 28 a 29, PS str. 24/7 a 25 - opakování kapitoly Svět kolem nás !!Dokončili jsme kapitolu, v příštím týdnu nás čeká písemná práce!!


5.12.2022

M - malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné, písemné), příklady s kombinací početních operací  - pracovní listy, PS str. 44/17 a 49/16

ČJ - čtení Čítanka str. 46 - 47 + úkoly v hnědém rámečku


2.12.2022

Čj - vyjmenovaná slova po B - procvičování, doplňovačky (PL), dále PS str. 25/8, str. 26/2 a 27/3

M - Písemné sčítání, odčítání, malá násobilka - pracovní listy

Př - Uč. str. 26, 27 a PS str. 22 a 24/6

Aj - Test L1 - 3, Uč. str. 21 a PS str. 24


30.11. a 1.12.2022

Čj - vyjmenovaná slova po B - procvičování, doplňovačky, rozdíly "bít x být", slova příbuzná/tvary vyjmenovaných slov (PL)

M - Písemné sčítání, odčítání, malá násobilka - pracovní listy


29.11.2022

AJ - test L2, procvičování a opakování L3 (čtení prvních dvou dílů "Colina", slovní zásoba, Uč. str. 18)

M - písemné odčítání (pod sebe) - PS str.47/1, 2 a 48/7, 8 + procvičování písemného sčítání v pracovním listu

ČJ - vyjmenovaná slova po B - PS str. 26/1, 5 a 27/2, 3, 4 (nahoře) a 28/2, 3, 7; písanka str. 16 a 20

Prv - písemná práce "Lidé kolem nás", "Svět kolem nás" - opakování pojmů "živá/neživá příroda, výrobek, surovina" PS str. 23/5


25.11.2022

Čj - vyjmenovaná slova po "B" - pravopis + odůvodňování, slova příbuzná/tvary vyjmenovaných slov (PL), PS str. 25/10, 11

AJ -  procvičování jednoduché komunikace + slovní zásoby, čtení jednoduchých textů + Uč. str. 18 (příští hodinu test - slovní zásoba a fráze L2)

M - Písemné sčítání po sebe (pracovní listy) + procvičování malé násobilky (násobení, dělení), PS str. 44/20, 21 a 43/14

Prv - Svět kolem nás (živá/neživá příroda/výrobky) - Uč. 24, 25, 26 + PS str. 21 a 23/4. Příští hodinu 28.11. test "Lidé kolem nás" str. 18 - 22


24.11.2022

Čj - vyjmenovaná slova po "B" z pracovního listu (rozdíly "bít x být", slova příbuzná/tvary vyjmenovaných slov), procvičování pravopisu

M - Písemné sčítání po sebe (pracovní listy) + procvičování malé násobilky (násobení, dělení)


23.11.2022

Čj - vyjmenovaná slova po "B" - z pracovního listu (rozdíly mezi "bít" x "být") + PS str. 24/sloupec v pravo (jen sloveso "bývá"); sloh - popis osoby (pohádková postava - Sněhurka)

Aj - Colin in Computerland I a II (str. 14, 22) + procvičování jednoduché komunikace + slovní zásoby

M - pamětné sčítání a odčítání (pracovní list), písemné sčítání pod sebe PS str. 43/10 a 11 a str. 44/18 (z předchozích dní je již hotová i str. 42)


15.11.2022

AJ - UČ str. 17 a PS str. 19

M - str. 40/32, str. 41/36 + pamětné sčítání odčítání dvojciferných čísel (PL)


14.11.2022

M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel (z paměti), kombinace početních operací (přednost násobení, dělení před sčítáním a odčítáním) - pracovní list, PS str. 39/24 a 40/28 (1. tři sloupečky), a 40/30

ČJ - čtení "Ronja" - cca do konce 4. kapitoly.


11.11.2022

Čj - stavba slova (kořen, předpona, přípona), slova příbuzná + věta/souvětí uč. str. 31/5, Psaní - přepis textu+ doplňování diakritiky

Aj - opakování lekce 2, L3 - nová slovní zásoba (zapsat do slovníčku), Uč. str. 16, PS str. 18

M - pamětné sčítání/odčítání dvojciferných čísel (pracovní list), PS str. 36/13 a 37/19

Prv - Uč. str. 19 (dokončení) a str. 20/1. polovina + PS str. 18/7,8


10.11.2022

Čj - stavba slova (kořen, předpona, přípona), slova příbuzná + věta/souvětí uč. str. 31/4

M - pamětné sčítání/odčítání dvojciferných čísel PS str. 36/11,12,15 a 37/16,17


9.11.2022

ČJ - čtvrtletní test; čtení - "Ronja" do konce 3. kapitoly.

AJ - PS str. 94, učebnice str. 15 (důležitá fráze: Can you play (the piano)? - Yes, I can./ No, I can´t.) a opakování otázky + odpovědi (What´s your name? Who´s this? What´s this? What colour is...?, Where are you from?, How old are you? Can I borrow...) 

M - sčítání, odčítání dvojciferných čísel (zpaměti, bez přechodu přes desítku) - uč. str. 34/1, 2, 4 a str. 35/6, 7, 9


8.11.2022

Aj - opakování + PS str. 94

M - čtvrtletní test

ČJ - příprava na čtvrtletní test - opakování (píšeme zítra 9.11.), Písanka str. 13, 14 a 18 - Skřivan polní

Prv - UČ str. 19 (cca 1. polovina) PS str. 17/4, 5


7.11.2022

M - převody jednotek - PS str. 27/8, 11 - 14, str. 26/6 + opakování na čtvrtletní písemnou práci (8.11.)

ČJ - věta jednoduchá/souvětí - uč. str. 24/1, čtení "Ronja" do str. 26


4.11. 2022

ČJ - písemná práce synonyma, opozita, slova nadřazená/podřazená/souřadná, slova příbuzná + kořen/předpona/přípona

Aj - L2 opakování slovní zásoby, Uč. str. 12 a 13, PS str. 12 a 13 + důležité fráze "Where are you from - I´m from...?" a nově "How old are you? - I´m eight/nine."

M - geometrie: opakování bod a přímka + PS str. 18 (úsečka)

Prv - uč. str. 18 a PS str. 16 


3.11.2022

ČJ - písemné opakování: synonyma, opozita, slova nadřazená/podřazená/souřadná, slova příbuzná + kořen/předpona/přípona!)

M - násobení, dělení (pracovní list) + PS str. 30/36, 40


2.11.2022

Aj - uč. str. 11, 12 a PS str. 12/1 (fráze: What´s this? - It´s a...", "What colour is (the pencil)? - It´s (blue)." "Where are you from?- I´m from (the Czech Republic/India/UK...)"

ČJ - písemné opakování: synonyma, opozita, slova nadřazená/podřazená/souřadná, slova příbuzná + kořen/předpona/přípona!), čtení Ronja do str. 23 a končili jsme větou "A nezapomeň, co jsem ti říkal, dej si pozor, ať do té Pekelné tlamy nespadneš!"

M - PS str. 30/38 a str. 28/17, 22 na známky


1.11.2022

Aj - Halloween učebnice str. 64, 65 + pracovní list (slovíčka: pumpkin, witches hat, monster, vampire, ghost, cauldron, candy, skull, mummy)

M - str. 24/63 a 60, str. 28/19, 20, 21, str. 29/25 a 33 + sčítání a odčítání z pracovního listu

Čj - PS str. 20/5 a str.21 (Opakujte: synonyma, opozita, slova nadřazená/podřazená/souřadná, slova příbuzná + kořen/předpona/přípona!), čtení: "Ronja" do str.

Prv - písemná práce!, str. 18 v učebnici


31.10.2022

M - násobení a dělení v oboru malé násobilky (pracovní list), vlastnosti početních operací (dělení a násobení má v "kombinovaných" příkladech přednost před sčítáním odčítáním)

ČJ - společná četba "Ronja" do str. 13 (nebo 16 - podle vydání) a končili jsme souvětím "Miska s kaší stála vzadu na plotně a Mattisovy loupežnické tlapy byly trošku nemotorné, takže se mnoho kaše rozlilo po zemi, navíc Ronja každou chvíli drvla do lžičky a kaše vystříkla Mattisovi do obličeje."


25.10.2022

AJ - procvičování barev, školních potřeb + frází "What´s this? It´´s a..."; "What coulour is the...? - It´s..."; "Can I borrow, your..., please?"  (vše PL a další aktivity)

M - procvičování násobení a dělení (malá násobilka) + sčítání a odčítání v oboru 0 - 100 (vše PL)

ČJ - Slova příbuzná - učebnice str. 36 (žlutý obdelník), PS str. 20/1 - 4, čítanka str. 32 - 33

Prv - Učebnice str. 16 a 17, PS str. 14/20b a 15

Na pondělí 31.10. (po prázdninách) budou děti potřebovat knížku pro společnou četbu (viz výše), poslední hodinu z ní už budeme číst.

Dále prosím rodiče, aby s dětmi NEVYPLŇOVALI pracovní sešity a pracovní listy dopředu. V hodinách to působí značné problémy. Pokud chcete procvičovat učivo, mohu doporučit např. některé z internetových stránek:

https://www.onlinecviceni.cz

https://www.pravopisne.cz (zvolit obtížnost pro 2., 3. třídu)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida


24.10.2022

M - PS str. 23/47, 48, 49, 53 a 54 + dále procvičování násobení a dělení (malá násobilka)

ČJ - Slova jednoznačná a mnohoznačná z pracovního listu, diktát (tvrdé/měkké souhlásky + párové souhlásky), písanka str. 12


20.10.2022

M - PS str. 22/36, 41, 42, (+46) + procvičování násobení a dělení z pracovního listu

ČJ - Význam slov (synonyma) PS str. 18


19.10.2022

ČJ - PS str. 16/3 a str. 17 + význam slov z pracovního listu

AJ - učebnice str. 8 + 10, PS str. 11 + zapsat do slovníčku všechny barvy (anglicky/česky) a naučit se výslovnost i psaní

M - učebnice str. 19/16, str.20/17 - 21 a str.21/25

Psaní - písanka str. 9 a 11


18.10.2022

AJ - učebnice str. 8 - 10, PS str. 10 (+ učit se slovní zásobu: školní potřeby, barvy - výslovnost i psaní)

M - procvičování násobení, dělení, sčítání, odčítání v oboru 0 - 100 (z pracovních listů)

ČJ - Slovo a jeho význam - PS str. 16/1, 2, učebnice str. 32/1 + pracovní list

Prv - učebnice str. 14 a 15, PS str. 14 + v úterý 25.10. písemná práce (ze stran 5 - 12)

Čtení - str. 36 a str. 38/39 (Jak byl Vítek v Praze)


17.10.2022

M - PS str. 16 + str. 17/6

ČJ - opis (pracovní list - na známky), čítanka str. 35


14.10.2022

Čj - pracovní sešit str. 15/5, 6 + párové souhlásky (f-v, t-d, š-ž,...) z pracovního listu + D.ú. z psaní (pracovní list)

M - procvičování násobení, dělení, sčítání, odčítání v oboru 0 - 100 (z pracovních listů)

Aj - slovíčka školní potřeby (výslovnost, psaní), básnička str. 8 (z CD) + fráze "What´s this? - It´s a...", "Can I borrow your (pen), please?", pracovní sešit str. 8 a 9

Prv - učebnice str. 13 a 14, pracovní sešit str. 13


13.10.2022

Čj - pracovní sešit str. 14 + diktát

M - procvičování násobení, dělení, sčítání, odčítání v oboru 0 - 100 (z pracovních listů)