Fyzika 9. třída

(Tématický plán   zde  )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované prověrky: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

červen 2021 právě probírané učivoJaderné reakce. Jaderná energetika

   - základní pojmy: jaderná reakce, jaderná fúze, jaderné štěpení, štěpný materiál, kritické
                               množství, řetězová jaderná reakce;
                               jaderná elektrárna, E. Fermi, jaderný reaktor, palivové tyče, havarijní tyče,
                               regulační tyče, moderátor, kontejnment, primární okruh, sekundární okruh,
                               turbína, generátor, chladící věž

   - k procvičení:
Čemu říkáme jaderná reakce?
Jaké 2 základní typy rozlišujeme?
Co nám jaderné reakce přinášejí?
Jmenuj jeden ze štěpných materiálů.
Čemu říkáme kritické množství (hmotnost)?
Charakterizuj řetězovou štěpnou reakci.
Charakterizuj jadernou elektrárnu.
Kdo první zkonstruoval a předvedl jaderný reaktor?
Co obsahuje jaderný reaktor?
Čím jsou tvořeny palivové tyče?
Jaký úkol mají havarijní tyče?
Jaký úkol má moderátor?
Jaké další části má jaderná elektrárna?
Jakou funkci má turbína, generátor, chladící věž?
Co tvoří primární okruh jaderné elektrárny?
Jaká je výhoda 2 okruhové jaderné elektrárny?

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=jadro_reakce&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=jadro_rady&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

květen, červen 2021 právě probírané učivoRadioaktivita

    - základní pojmy: radioaktivita, H. Becquerel, radionuklidy, záření alfa, beta, gama,
                                neutronové záření, poločas přeměny, M. a P. Curie

    - k procvičení:
Co je to radioaktivita?
Kdo ji objevil?
Co jsou to radionuklidy?
Jaké znáš druhy pronikavého záření?
Jaké částice jednotlivé druhy záření tvoří?
Charakterizuj poločas přeměny (rozpadu).
Čím jsou známi M. a P. Curie?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

květen 2021
právě probírané učivoJádro

 
    - základní pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, protonové číslo,
                                nukleonové číslo, izotopy   
    - k procvičení:
Jaké 2 hlavní části má atom?
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají el. náboj?
Kdo vytvořil jednotné uspořádání a označení prvků?
Jak se nazývají 2 základní čísla označující prvek?
Co udává protonové číslo? (3)
Co udává nukleonové číslo?
Co jsou to izotopy? Uveď příklad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

květen 2021
právě probírané učivoAtom

    - základní pojmy: atom, molekula, jádro, obal, proton, neutron, elektron, iont

    - k procvičení:
Jak se nazývá základní stavební částice látek?
Co je to molekula?
Jaké 2 hlavní části má atom?
Porovnej jejich velikost.
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají el. náboj?
Jaké částice tvoří obal? Jaký mají el. náboj?
Vysvětli pojem elektricky neutrální atom.
Co je to iont, aniont, kationt?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

květen 2021
právě probírané učivoOptické přístroje - dalekohled, fotoaparát

    - základní pojmy: dalekohled, Keplerův (hvězdářský) dalekohled, optický hranol, triedr,
                                Galileův (holandský) dalekohled, zrcadlový dalekohled,
                                fotoaparát, clona, závěrka, objektiv, fotografický film x čip  

    - k procvičení:
Kde (k čemu) používáme dalekohled?
Jaké máme 2 základní druhy dalekohledů?
Jaký obraz vytváří hvězdářský dalekohled?
Čím lze převrátit jeho obraz na přímý?
Kde má pak tento typ dalekohledu využití?
Jaký obraz vytváří Galileův dalekohled?
Kde má využití?
Co jsou to zrcadlové dalekohledy?
Kde se využívají?
Jaké jsou 3 hlavní části fotoaparátu?
Kde (na čem) se vytváří ve fotoaparátu obraz?
Jakou funkci mají: clona, závěrka, objektiv?
Popiš postup fotografování.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

květen 2021 právě probírané učivoOptické přístroje - lupa, mikroskop

    - základní pojmy: lupa, zvětšení lupy, mikroskop, okulár, objektiv, tubus, zvětšení mikroskopu,
                                elektronový mikroskop   

    - k procvičení:
Kde (k čemu) používáme lupu?
Co ji tvoří?
Jaký obraz vytváří lupa?
Jaké je jeho maximální zvětšení?
Kde (k čemu) používáme mikroskop?
Jmenuj 3 hlavní části mikroskopu.
Čím jsou tvořeny? Kde se nacházejí?
Jaký obraz vytváří mikroskop?
Jaké je maximální zvětšení optického (světelného) mikroskopu?
Jak (čím) lze získat větší zvětšení?
Čím je dána tato možnost?

https://www.youtube.com/watch?v=YvlvbQ1_K30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 5. 2021 právě probírané učivoSouhrnné opakování - odraz, lom světla

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 5. 2021 právě probírané učivoOko

    - základní pojmy: stavba oka, obraz na sítnici, akomodace oční čočky, "25 cm", krátkozrakost,
                                rozptylka, dalekozrakost, spojka                         

    - k procvičení:
Jmenuj 5 hlavních částí oka.
Lze oko považovat za spojku nebo rozptylku?
Kde vzniká v oku obraz?
Jaké má vlastnosti?
Čemu říkáme akomodace oční čočky?
Co ji vytváří (způsobuje)?
Jaká je optimální vzdálenost oka při čtení, psaní?
Jaké jsou 2 základní vady oka?
Kde vzniká obraz při krátkozrakosti?
Jaké čočky jsou použity v brýlích u krátkozrakého člověka?
Kde vzniká obraz při dalekozrakosti?
Jaké čočky jsou použity v brýlích u dalekozrakého člověka?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27., 29. 4., 4. 5. 2021 právě probírané učivoČočky

    - základní pojmy: lom světla, spojka, rozptylka, ohnisko, dioptrie

    - k procvičení:
Kdy nastává lom světla?
Z jakého materiálu se vyrábějí čočky?
Jaké 2 druhy čoček rozlišujeme? Nakresli.
Jaký je rozdíl (u těchto 2 druhů čoček) při průchodu světla? Nakresli.
Jak se nazývá významný bod čočky?
Jaký obraz vytváří spojka / rozptylka, resp. na čem závisí jeho vlastnosti?
Co je to dioptrie?
Co nám rozlišují +D a -D ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 4. 2021 právě probírané učivoLom světla

   - základní pojmy: lom ke kolmici, lom od kolmice, mezní úhel, úplný odraz

   - k procvičení:
Kdy nastává lom světla?
Jaké dva případy mohou nastat? Nakresli.
Kdy nastává lom ke kolmici? Uveď příklad. Porovnej úhel dopadu a úhel lomu.
Kdy nastává lom od kolmice? Uveď příklad. Porovnej úhel dopadu a úhel lomu.
Je lom od kolmice nějak omezen?

Co je to mezní úhel?
Čemu říkáme totální (úplný) odraz?
Jaký přírodní jev tím vysvětlujeme?
Kde má totální odraz využití?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13., 15. 4. 2021 právě probírané učivoSvětlo - opakování

   - základní pojmy: světlo, šíření světla, stín, odraz světla, zrcadlo, obraz předmětu,
                               zákon odrazu světla
   - k procvičení:
Co je to světlo?
Jakou hodnotu má rychlost šíření světla ve vzduchu?
Jaká je základní vlastnost šíření světla?
Jaký jev tato vlastnost způsobuje?
Jaké 3 jevy mohou nastat na rozhraní 2 prostředí?
Kde (na čem) dochází k odrazu světla?
Jaké znáš druhy zrcadel?
Jmenuj typy obrazů, které mohou vzniknout při zobrazení např. zrcadlem.
Jak zní zákon odrazu světla?
Platí tento zákon ve všech prostředích?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------